Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 14934
เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 12510
เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 14259
พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 14056
โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 11658
การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 13944
วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 14277
พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 11026
ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 15651
พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 6811

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today1397
Yesterday3495
This week1397
This month39237
Total2167000

Who Is Online

57
Online