Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 15549
เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 13152
เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 14947
พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 14697
โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 12282
การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 14614
วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 14978
พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 11629
ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 16379
พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 7321

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today5
Yesterday255
This week871
This month6146
Total2353489

Who Is Online

8
Online