Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

กรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กรรมทางใจมีผลมากที่สุด คืออย่างไร? 18192
การฆ่าของทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติบาปหรือไม่ 9465
ทำกรรมเหมือนกันอาจจะไม่ได้รับผลอย่างเดียวกันก็ได้ ใช่หรือไม่ 7659
ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 9769
พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 13197
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 10218
เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 12609
กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 11199
บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 9221
การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 10788

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today1098
Yesterday1189
This week7299
This month13360
Total2403621

Who Is Online

11
Online