Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

กรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กรรมทางใจมีผลมากที่สุด คืออย่างไร? 17871
การฆ่าของทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติบาปหรือไม่ 9152
ทำกรรมเหมือนกันอาจจะไม่ได้รับผลอย่างเดียวกันก็ได้ ใช่หรือไม่ 7360
ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 9515
พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 12920
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 9909
เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 12316
กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 10917
บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 8929
การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 10507

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today21
Yesterday255
This week887
This month6162
Total2353505

Who Is Online

10
Online