Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

พระอรหันต์แตกต่างจากพระพุทธเจ้าอย่างไร แม้ว่าจะไปเสมอกันที่วิมุตติก็ตาม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

วิดีโอ

คิดดีคลีนิค  วันที่ 24 มิ.ย. 55

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
ดาวน์โหลด : mp4 , mp3

 

 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

 

 
ภิกษุ.! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากรูป

       เพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้

       นามว่า "สัมมาสัมพุทธะ".

ภิกษุ.! แม้ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์ก็หลุดพ้นแล้ว

       จากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึด

       มั่นจึงได้นามว่า "ปัญญาวิมุตต์".
  

(ในกรณีแห่เวทสัสังขารและวิาณก็ได้ตรัสไว้มีข้

แสดงหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้ว).

      

ภิกษุ.! เมื่อเป็นผู้หลุดพ้นจากรูปเป็นต้นด้วยกันทั้งสองพวกแล้ว

       อะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไร

       เป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับ

       ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์ ?
      

 

       ภิกษุ.! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้

ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้ เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นมัคคัญญู (รู้มรรค) เป็นมัคควิทู (รู้แจ้งมรรค)

เป็นมัคคโกวิโท (ฉลาดในมมรค).   ภิกษุ.! ส่วนสาวกทั้งหลายในกาลนี้เป็นมัคคานุคา (ผู้เดินตามมรรค)

เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.
     

        ภิกษุ.! นี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมาย ที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกัน

ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์.

 


(ไทย)ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๓/๑๒๕.คลิกดูพระสูตร

(บาลี)ขนฺธสํ๑๗/๘๐/๑๒๕.คลิกดูพระสูตร

 

ดูกรภิกษุทั้งหลายมหาโจรจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก

มหาโจร ๕ จำพวกเป็นไฉน

                    . ดูกรภิกษุทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอ

        เราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานี

        เบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญ

        สมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในคามนิคมและ

        ราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่น

        เผาผลาญฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล

        ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว

        เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชา

        ยำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารสมัยต่อมาเธอเป็นผู้

        อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันคฤหัสถ์

        และบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะ

        และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลายดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่มีปรากฏอยู่

        ในโลก

                    . ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียน

        ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่

        มีปรากฏอยู่ในโลก

                    . ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมตามกำจัด

        เพื่อนพรหมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่

        พรหมจรรย์อันหามูลมิได้ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลก

                    . ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงเคราะห์

        เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยครุภัณฑ์ครุบริขารของสงฆ์คืออารามพื้นที่อาราม

        วิหารพื้นที่วิหารเตียงตั่งฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะ

        มีดขวานผึ่งจอบสว่านเถาวัลย์ไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายหญ้าปล้องหญ้าสามัญดินเหนียว

        เครื่องไม้เครื่องดินดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลก

                    . ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นจริง

        นี้จัดเป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะ

        พราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นฉันก้อนข้าวของชาว

        แว่นแคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมย.

 

(ไทย) มหาวิ.วิ.๑/๓๓๒/๒๓๐:คลิกดูพระสูตร

(บาลี) มหาวิ.วิ.๑/๑๖๙/๒๓๐:คลิกดูพระสูตร

 

 


Today1032
Yesterday1189
This week7233
This month13294
Total2403555

Who Is Online

22
Online